Terrace at the Yotel

Terrace at the Yotel (Photo: Courtesy of Yotel)